Menu
Karimex Praha s.r.o.


Novela zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách


Zveřejněno: 2017-10-25

Změny se dotknou všech zaměstnavatelů, agentur práce i škol. Jaké jsou hlavní změny ve vztahu k pracovně lékařským službám: • 10 denní lhůta pro vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace - stanovení lhůty má význam zejména při vstupních prohlídkách, neboť zaměstnavatel i zaměstnanec mají zájem na tom, aby zaměstnanec mohl co nejdříve nastoupit k výkonu práce. • Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – vyhláška stanoví, kdy nahrazuje výpis ze zdravotnické dokumentace. • Lhůta 10 pracovních dnů pro vydání lékařského posudku (v případě nemoci z povolání do 45 pracovních dnů) ode dne obdržení žádosti. Dosud platí lhůta 30dnů. • Neabsolvování preventivní prohlídky jako překážka na straně zaměstnance, jestliže se zaměstnanec nepodrobí preventivní prohlídce, na kterou ho zaměstnavatel včas vyslal, bez uvedení závažného důvodu a uplyne platnost posudku. • Možnost vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (zaměstnavatel i zaměstnanec), v tom případě právní účinky nastávají následující pracovní den. Podle původní úpravy právní účinky lékařského posudku se závěrem, že zaměstnanec je způsobilý k výkonu práce, nastávaly nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání (10 dní). • Novela definuje pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci (více než 180 dnů). • Platnost lékařského posudku při ukončením pracovněprávního vztahu nekončí, jestliže zaměstnanec do 3 měsíců uzavře nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem na výkon stejné práce a za stejných pracovních podmínek. To samé platí i pro zaměstnance agentury, který nastoupí k zaměstnavateli, u kterého byl předtím přidělen jako uchazeč. • Agentura práce může zajišťovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli i prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce (aniž by s tímto lékařem měla písemnou smlouvu).





Zobrazit všechny novinky