Menu
Karimex Praha s.r.o.


Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. - lékařské prohlídky v rámci pracovně lékařských služeb


Zveřejněno: 2017-12-20

V pátek 15.12.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která mimo jiné mění periodicitu u lékařských prohlídek v kategorii 2 a to z původních 1x za 5 let do 50ti a 1x za 3 roky u zaměstnanců nad 50 let na 4/2. Dochází tedy ke sjednocení lhůty s tzv. jinými riziky (řidiči VZV, jeřábníci a vazači atd.). Lhůty prohlídek provedených před 15.12.2017 se nemění a nová periodicita nastane až po skončení jejich platnosti.

Další podstatnou změnou je fakt, že každý doklad o provedeném dohledu lékaře musí obsahovat doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu.

Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky. – platilo i dříve, pouze precizace ustanovení.

Ve vazbě na novelu zákona, podle které je zaměstnanec, který nemá platnou lékařskou prohlídku (vstupní, periodickou) ze zákona zdravotně nezpůsobilý vykonávat práci, doplnili do vyhlášky jasný termín, podle kterého se lhůta platnosti počítá: Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den a)vydání lékařského posudku na základě 1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky nebo 2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo b)započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr

U nočních prací se prodloužila lhůta z 1 na 2 roky.

Další změny nebo precizace se týkají mimořádných a výstupních prohlídek.

Zobrazit všechny novinky