Menu
Karimex Praha s.r.o.

Školení BOZP

Dle §103 odst. 2) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit pro zaměstnance školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich činnosti a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Na druhé straně zaměstnanci jsou povinni se těchto školení účastnit (§106 odst. 4a zákoníku práce).

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

 • seznamují zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, které musí zaměstnanci dodržovat a s platným pracovním řádem zaměstnavatele
 • musí být provedeno před nástupem zaměstnance do zaměstnání
 • bez absolvování vstupního školení nesmí být zaměstnanec pověřen žádnou pracovní činností

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

 • toto školení může být součástí vstupního školení, případně na něj navazuje
 • jeho součástí jsou specifika konkrétního pracoviště, na které je zaměstnanec přidělen a především seznámení s používanými zařízeními a technologiemi

PERIODICKÁ ŠKOLENÍ

 • konají se v různých časových intervalech (dáno charakterem pracovní činnosti), četnost školení určuje zaměstnavatel
 • jejich smyslem je především ověřování znalostí
 • obsahují zejména nové poznatky z oblasti BOZP
 • provádějí se při změně pracovních podmínek, technologií a postupů, při změně zákonů, vyhlášek a dalších navazujících předpisů
 • současně také hodnotí uplynulé období z hlediska vývoje pracovní úrazovosti

SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ

 • Tato školení se provádějí pouze pro určité profese (např. jeřábníci, řidiči, revizní technici VTZ, obsluha kotelen, atd.)
 • školení provádí lektor - specialista v daném oboru

MIMOŘÁDNÁ A ZVLÁŠTNÍ ŠKOLENÍ


Tato školení povinně absolvují:

 • zaměstnanci při opětovném nástupu na pracoviště po pracovním úrazu
 • zaměstnanci po přeřazení na jiné pracoviště, při významné změně pracovních postupů nebo technologií
 • zaměstnanec před výkonem zvlášť nebezpečných prací

Všechna školení končí ověřením znalostí (ústní pohovor, písemný test nebo komisionální zkouška) za účelem prokázání způsobilosti k výkonu práce. Ověření následuje bezprostředně po školení. Výsledky (hodnocení uspěl/neuspěl) zaznamenává školitel do příslušné dokumentace.

O provedeném školení je třeba provést zápis.

Proč my?

 • ochota
 • flexibilita
 • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2023